BURSA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Bir yapının sit alanı sınırları içinde yer alıp almadığı nasıl öğrenilebilir?

Yapının varsa pafta, ada, parsel bilgileriyle birlikte adres bilgileri belirtilerek ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvurulması yoluyla öğrenilebilir.