BURSA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Koleksiyonerlik belgesi almak istiyorum.

Koleksiyoncu Ne Demektir?

Kültürel ve doğal mirasın taşınabilir özellikteki yapıtlarını 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 26. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde toplayan, arşivleyen, koruyan, bilimsel yayınlarla tanıtarak yayınlayan ve sergilemesini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler koleksiyoncu olarak tanımlanır.

Koleksiyonculuk Faaliyetinde Bulunmak İsteyenler Hangi Belgelerle Nereye Başvurmalıdır?

Taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyon izin belgesi almak isteyenler koleksiyonun bulundurulacağı yere en yakın müze müdürlüğüne yazılı olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerle başvuruda bulunur:

T.C. kimlik numarası beyanı,

İkametgâh beyanı,

Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı,

Üç adet vesikalık fotoğraf,

Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi,

Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste.

Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler için yukarıdaki belgelere ek olarak, koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi.

Kimler taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyon izin belgesi alamaz?

Güveni kötüye kullanmak, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas, resmi ihale ve alım-satımlarına fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanma, satın alma veya bulundurma suçları ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giyenlere koleksiyon izin belgesi verilmez.

Ayrıntılı bilgi için
"Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkındaki Yönetmeliğe" bakınız.

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.