BURSA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Hizmet Standartları

BURSA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

HİZMETİN

ADI

BAŞVURUDA İSTENEN

BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1-

- Taşınmazların 2863 sayılı

yasa açısından incelenmesi;

- Sit durum belgesi;

1. Taşınmaz malikinin veya zilliyet edenin talep dilekçesi

2. Tapu Örneği

3. Harita

Talep dilekçesinin Müzeye verildiği tarihten itibaren 30 gün.

2-

Müzeye getirilen taşınır kültür varlıklarının incelenmesi

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.İkamet ve iletişim bilgileri

3.Banka İban numarası

30 gün içinde Komisyon toplanarak değerlendirme ve Kıymet takdir raporlarını hazırlayarak ilgili kişiye tebliğ edilir. Komisyon kararına, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilmezse karar kesinleşir.

3-

III. Derece Arkeolojik Sit

Alanlarında ve Kentsel Sit

Alanlarında sondaj kazısı

1. Talep Dilekçesi

2.Tapu Örneği

3.Sit Haritası

Talep dilekçesinin Müzeye verildiği tarihten itibaren 30 gün.

4-

Ekspertiz Raporu

1. Talep dilekçesi;

2. Eşyanın müzeye getirilmesi

Talep dilekçesinin Müzeye verildiği tarihten itibaren 2 gün.

5-

Tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve yakın çevresi ile Sit alanı içinde onarım ve yeni yapılanmalar; Tevhit, ifraz vb.

1. Talep dilekçesi

2.Tapu örneği

3.Sit haritası

Talep dilekçesinin Müzeye verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından incelenir rapor edilmek üzere ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilir.

6-

Tespit – tescil işlemleri

1. Anıt veya sit fişi

2. Fotoğraflar

3. Harita/Kroki

4. Tapu kaydı

5. Rapor.

Tespit edilen veya duyum alınan tarihten itibaren Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından 15 gün içinde incelenir rapor edilir. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu gündemine alınmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilir.

7-

Define Arama

1. Başvuru Dilekçesi

2. Teknik 1/500 ölçekli harita, kroki

3.Vaziyet Planı

4. Define aranmak istenen alanın

net fotoğrafları

5. Muvafakatname

Define Ruhsatı izini verildikten sonra 30 gün.

8-

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu Belgesi

1. Talep dilekçesi;

2. Nüfus cüzdanı

fotokopisi

3.İkamet Belgesi

4. Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı

5. Üç adet vesikalık fotoğraf

6.Koleksiyon adresini beyan eden

belge

7. Eğer varsa eser listesi

Talep dilekçesinin Müzeye verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından incelenir rapor edilir, “Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ise Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu Belgesi tanzim edilir.

9-

Müdürlüğümüz hizmet alanına giren konularda, Bursa Müze Müdürlüğüne hitaplı, usulüne uygun yapılmış her türlü başvuru, talep yazısı, dilekçe

1.Dilekçe kanununda belirtilen usulde yapılmış başvuru, yazılı talep dilekçesi

2.Talebi destekler bilgi,belge

Telebin Müzeye ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde Müze Müdürlüğü ilgili birimi tarafından incelenir, rapor edilir.

10-

Staj

Resmi Staj

1- Dilekçe (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne )

2- Öğrenci belgesi

3- Staj belgesi formu ( kendi okulundan)

4- İkametgah belgesi

5- Savcılıktan sabıka kayıt belgesi

6- Nüfus cüzdan fotokopisi

Gönüllü Staj

1- Dilekçe (Müze Müdürlüğüne )

2- İkametgah belgesi

3- Savcılıktan sabıka kayıt belgesi

4- Nüfus cüzdeni fotokopisi

2 gün

 

“ Yukarıda belirtilen süreler, Bursa Müze Müdürlüğünde yapılan işlemler ile ilgilidir. Müdürlüğümüzün incelemesi sonrasında işlemlerin devamı hususunda diğer Kurumlara gönderilen evraklar için süre, gönderildikleri Kurum veya Kuruluşların Hizmet Standartlarına göre değerlendirilmelidir. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgeler dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetlerin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yeri ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri

:

Bursa Müze Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İsim

:

Ebru DUMLUPINAR

İsim

:

Ahmet GEDİK

Unvan

:

Müze Müdür V.

Unvan

:

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Adres

:

Gaziakdemir Mh. Çekirge Cd. No:4/11 Kültürpark içi 16050 Osmangazi/BURSA

Adres

:

Osmangazi Mh. Osmangazi Cd. No:18 Tophane 16040 Osmangazi/BURSA

Telefon

:

0224 249 49 18

Telefon

:

0 224 220 99 26

Faks

:

0224 249 49 19

Faks

:

0 224 220 42 51

E-Posta

:

bursamuzesi@kulturturizm.gov.tr

E-Posta

:

iktm16@kulturturizm.gov.tr